Dofinansowanie na opiekę nad dziećmi zakłada realizowany w Inowrocławiu projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Czas składania wniosków mija 13 maja. Otrzymać można nawet 800 złotych.

Adresatami projektu są:

- osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim),

- osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym.

Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:

- porycia kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku (do 800 zł), klubie dziecięcym (do 600 zł), wynagrodzenia dziennego opiekuna (do 600 zł),

- pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem (do 800 zł).

Finansowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 nie może trwać  dłużej niż 12 miesięcy.

Dla osób bezrobotnych skierowane będzie też wsparcie w postaci działań aktywizujących, takich jak:

- doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,

- szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje + stypendia szkoleniowe.

Realizatorem partnerskiego projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Partnerem wiodący projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu; pozostałymi realizatorami projektu: MOPR w Toruniu, MOPS w Bydgoszczy, MOPR w Grudziądzu, PCPR w Inowrocławiu i MOPR we Włocławku oraz Powiatowe Urzędy Pracy w wymienionych miastach.

I etap rekrutacji potrwa do 13 maja. Dokumentacja zgłoszeniowa przyjmowana jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu , ul. Mątewska 17, pok. nr 017, w godzinach: 7.30-14.00. Kontaktować w tej sprawie można się pod nr tel. 52-35-92-228 (Arleta Krusik) oraz 52-35-92-263 (Hanna Lewandowska).