Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z Powiatu Inowrocławskiego w zróżnicowany sposób prowadzą kształcenie swoich uczniów. Wspominaliśmy już jak uczą się maturzyści. O wypowiedzi na temat tego, jak odbywają się zajęcia także z innymi uczniami, czy są jakieś problemy, poprosiliśmy dyrektorów innych inowrocławskich szkół średnich.

 

W II liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej informowano uczniów jak i rodziców o proponowanych rozwiązaniach poprzez stronę internetową szkoły, udostępniano adresy platform edukacyjnych, proponowano udział w lekcjach online przygotowanych w ramach Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Internetowej, przesyłano informację o materiale do powtórki jak i zadaniach do realizacji poprzez dostępne przez nauczycieli i uczniów komunikatory i analizowano zgłaszane problemy związane z możliwościami pracy zdalnej tak nauczycieli jak i uczniów.

- Przygotowano rozwiązania umożliwiające szybsze komunikowanie się uczniów i nauczycieli tak w grupie klasowej, jak i w grupach międzyoddziałowych w przypadku przedmiotów rozszerzonych. Sposób uzyskania informacji zwrotnej, z wykorzystaniem posiadanego w domu sprzętu tak przez nauczyciela jak i ucznia, ustalają indywidualnie prowadzący zajęcia. Z powodu braku jednolitej platformy edukacyjnej nauczyciele realizują swoje zajęcia za pomocą znanych im komunikatorów lub platform. Pracujemy nad ustaleniem tygodniowego godzinowego centralnego szkolnego harmonogramu realizacji tych zajęć dla poszczególnych tak klas jak i grup międzyoddziałowych. Musimy uwzględnić sytuację domową nauczyciela związaną z posiadanym sprzętem (drukarki, skanery, kamery itp.), sytuacją rodzinną (praca dzieci w tym samym czasie, praca zdalna pozostałych członków rodziny) oraz obowiązującą w danym tygodniu liczbę godzin do realizacji – informuje dyrektor II LO Jarosław Obiała.

Dyrektor Zespołu Szkół Logistyczno-Ekonomicznych w Inowrocławiu Artur Nalewajski przypomina, że dotąd nie mieliśmy do czynienia z zagrożeniem zdrowia i życia spowodowanym epidemią.

- Przed nami stanęło trudne zadanie zorganizowania nauczania w sytuacji braku bezpośredniego kontaktu nauczyciel – uczeń. Szkoły ustaliły, że nauczyciele realizują nauczanie zgodnie z podstawą programową i przyjętym rozkładem materiału nauczania, którego zakres dostosowany jest do  możliwości  prowadzenia tego typu nauczania. Lekcje odbywają się według planu lekcji zamieszczonego w e-dzienniku. W czasie lekcji nauczyciele przesyłają materiały edukacyjne uczniom, kontrolują wykonanie przez uczniów przydzielonych zadań, prowadzą indywidualne i grupowe konsultacje, jak również realizują nauczanie w innej formie, z wykorzystaniem platform edukacyjnych, komunikatorów społecznych, zasobów Internetu i innych narzędzi informatycznych. W nauczaniu zawodu przesunięto nacisk na kształcenie teoretycznych przedmiotów zawodowych kosztem praktycznej nauki zawodu. Przesunięte zostały również wszystkie praktyki zawodowe, a uczniowie obecnie odbywający praktyki zawodowe, zostali z nich odwołani. Realizując nauczanie uwzględniamy możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Prace uczniów przesłane w formie tekstu, skanu, zdjęcia, wypowiedzi ustnej, o ile możliwa będzie taka komunikacja, aktywność uczniów, a także inne formy, będą podlegały ocenie. Nauczyciele uwzględniają możliwości psychofizyczne ucznia,  stosowaną formę nauczania i samodzielność wykonywanej pracy. Zdajemy sobie sprawę, że ciężar nauczania został przesunięty w kierunku samokształcenia uczniów. W związku z powyższym wsparciem i pomocą uczniom i rodzicom służą pedagodzy szkolni – komentuje Artur Nalewajski.

W wypadku wykorzystania wypowiedzi dyrektorów w publikacjach, prosimy o podanie ich źródła: www.inowroclaw.powiat.pl