Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Inowrocław

Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska podpisała dziś z kolejnymi beneficjentami umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i D.

 

 

W spotkaniach z samorządowcami towarzyszyła staroście Joanna Kuchta naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Celem strategicznym tego programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

W siedzibie Gminy Gniewkowo starosta podpisała z burmistrzem Gniewkowa Adamem Straszyńskim umowę o dofinansowanie, której przedmiotem jest remont toalety męskiej w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych na terenie tamtejszego Urzędu Miejskiego. Łączna wartość dofinansowania wynosi prawie 9,5 mln zł. W uroczystości uczestniczyła Wioletta Kucharska - skarbnik Gminy Gniewkowo.

Gmina Gniewkowo zyska teraz kolejny budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych, który umożliwi im normalne funkcjonowanie w życiu społecznym.

Z kolei w siedzibie Gminy Dąbrowa Biskupia starosta Wiesława Pawłowska podpisała
z wójtem Dąbrowy Biskupiej Marcinem Filipiakiem umowę o dofinansowanie zakupu pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Łączna wartość tego dofinansowania wynosi 105 tys. zł. Dokument parafowała również Anna Kuberska – skarbnik Gminy Dąbrowa Biskupia.

Z samochodu będą korzystać uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Wonorzu, który funkcjonuje od 2017 roku. Do tej placówki uczęszcza 25 osób. Są to osoby niepełnosprawne: 4 osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, 3 osoby z trudnościami w poruszaniu się - korzystające z kul, 1 osoba bez kończyny dolnej, 1 osoba bez kończyny górnej, 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 5 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Osoby te korzystać będą przede wszystkim z przewozu z domu na zajęcia i z powrotem. Planowane są  również wyjazdy integracyjne na spotkania organizowane przez inne domy samopomocy, jak również wycieczki min. do teatru, muzeum czy też wyjazdy edukacyjne.

- Pomoc osobom niepełnosprawnym w bezpiecznym poruszaniu się i komunikowaniu, zapewnienie dostępu na równych prawach wszystkim mieszkańcom Powiatu Inowrocławskiego, to jeden z naszych priorytetów. Chcemy, by  powiat był miejscem, w którym każdy obywatel, może zaspakajać swoje potrzeby bytowe, społeczne, transportowe i kulturalne. Cieszy mnie fakt, iż Powiat Inowrocławski po raz kolejny jest realizatorem programu i wspólnie z samorządami gminnymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprawia standard życia w swoich małych ojczyznach – podsumowała starosta Wiesława Pawłowska.